L’àrea metropolitana en l’ordenament jurídic espanyol

Mostrar el registro completo del ítem

Título: L’àrea metropolitana en l’ordenament jurídic espanyol
Autor: Toscano Gil, Francisco
Resumen: Aquest estudi analitza la figura de l’àrea metropolitana en l’ordenament jurídic espanyol, en el qual es configura com una agrupació forçosa de municipis, el que té conseqüències importants sobre el seu règim jurídic, i explica, en certa manera, el fracàs d’aquesta fórmula d’organització administrativa. L’àrea metropolitana és una entitat local de caràcter dispositiu, l’existència i la configuració final de la qual són decisió del legislador autonòmic. El fracàs de l’àrea metropolitana es compensa amb la utilització de tècniques jurídiques alternatives, que no s’han dissenyat inicialment per a aquest fi, però que estan resultant igualment útils i eficaces. Paraules clau: àrea metropolitana; Govern local; comunitat autònoma; autonomia local.This study analyzes the figure of the metropolitan area in the Spanish Law, which defines it as a forced grouping of municipalities, which has important implications for their status, and explains to some extent, the failure of this formula of administrative organization. The metropolitan area is a dispositive local authority, whose existence and definitive configuration is up to the regional government. The failure of metropolitan area can be solved by the use of alternatives legal techniques that were not initially designed for this purpose, but are proving themselves equally useful and effective. Key words: metropolitan area; local government; autonomous community; local autonomy.
URI: http://hdl.handle.net/10873/953
Fecha: 2011-02


Ficheros en el ítem

Ficheros Tamaño Formato Ver
qdl25_c_11_pon03_toscano.pdf 535.6Kb PDF Thumbnail

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro completo del ítem

Buscar en DSpace


Búsqueda avanzada

Listar

Mi cuenta

Ir a Arriba