L’autonomia provincial

Mostrar el registro completo del ítem

Título: L’autonomia provincial
Autor: Medina Guerrero, Manuel
Resumen: L’objectiu principal d’aquest estudi és determinar l’abast de l’autonomia provincial, i, en particular, aclarir les seves diferències qualitatives amb l’autonomia municipal. Per assolir aquest objectiu, el treball analitza primer la jurisprudència del Tribunal Constitucional sobre l’autonomia local, i posteriorment examina els nous estatuts d’autonomia, per esbrinar si s’hi inclouen garanties addicionals per a la defensa de l’autonomia provincial. Paraules clau: autonomia provincial; estatuts d’autonomia; autonomia local; jurisprudència constitucional.The main purpose of this study is to determine the scope of provincial autonomy, and in particular, to clarify whether there is any qualitative difference with municipal autonomy. To achieve this end, the paper analyzes first the Constitutional Court’s case law on local autonomy, and then examines the new statutes of autonomy to find out if they include additional guarantees in defence of provincial autonomy. Key words: provincial autonomy; statutes of autonomy; local autonomy; Constitutional Court’s case law.
URI: http://hdl.handle.net/10873/952
Fecha: 2011-02


Ficheros en el ítem

Ficheros Tamaño Formato Ver
qdl25_c_10_pon02_medina.pdf 529.2Kb PDF Thumbnail

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro completo del ítem

Buscar en DSpace


Búsqueda avanzada

Listar

Mi cuenta

Ir a Arriba