Execució i suspensió dels actes tributaris locals

Mostrar el registro completo del ítem

Título: Execució i suspensió dels actes tributaris locals
Autor: Galindo Morell, Pilar
Resumen: El règim jurídic de revisió dels actes administratius de gestió tributària en l’àmbit local és ple d’especialitats i de particularitats, resultant especialment difícil no només per a les corporacions locals mateixes, en la utilització del procediment adequat en cada cas, i el compliment de les indispensables advertències de recursos en les notificacions dels seus actes respectius, sinó també per als administrats, ja que una elecció equivocada del mitjà d’impugnació, atesa la brevetat dels terminis previstos, els pot comportar la pèrdua del seu dret. La via de reacció de l’administrat davant els actes d’aplicació dels tributs i altres ingressos de dret públic de les entitats locals, no només és diferent de l’aplicable als tributs estatals, sinó que també varia en funció que es tracti de municipis de gran població o de la resta de les entitats locals no subjectes a aquest règim. Paraules clau: actes tributaris locals; execució; suspensió; règim jurídic.Legislation and regulations regarding administrative acts of local taxes are full of peculiarities. As a result, it is difficult for local governments to choose the right process in each case and to indicate the adequate administrative appeals that the citizens should use in case of disagreement with the administrative act. This difficulty also applies to citizens because the wrong choice of the administrative appeal, taking into account that the deadlines are brief, can lead to the loss of their rights. The way of reacting before administrative acts of local entities regarding the management of taxes and other incomes regulated by public law are not only different in relation to federal taxes, but also varies if we are before cities of huge population and the rest of local entities that are not subject to this regime. Key words: administrative acts regarding local taxes; execution; suspension; legal regime.
URI: http://hdl.handle.net/10873/951
Fecha: 2011-02


Ficheros en el ítem

Ficheros Tamaño Formato Ver
qdl25_c_09_pon01_galindo.pdf 608.1Kb PDF Thumbnail

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro completo del ítem

Buscar en DSpace


Búsqueda avanzada

Listar

Mi cuenta

Ir a Arriba