Els ens locals davant del Tribunal Suprem

Mostrar el registro completo del ítem

Título: Els ens locals davant del Tribunal Suprem
Autor: Bandrés Sánchez-Cruzat, José Manuel
Resumen: La Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem comparteix amb els tribunals superiors de justícia la funció d’intèrpret de l’ordenament de règim local, articulant les respectives competències cassacionals d’unificació de doctrina sobre la base que en els recursos es denunciï la infracció del Dret estatal de règim local o el Dret autonòmic local. El Tribunal Suprem segueix, però, assumint una posició prevalent en la interpretació dels conceptes nuclears que vertebren i informen el Dret local, com es descobreix en l’exposició de les directrius que s’infereixen de les seves sentències, que interessen a la delimitació de la potestat normativa local, l’estatut dels electes locals o l’abast de les competències dels ens locals. El Tribunal Suprem reconeix de manera expansiva la garantia institucional de l’autonomia local, en considerar que els ajuntaments assumeixen un àmbit de decisió propi en matèria d’ordenació urbanística, que els faculta per convocar i celebrar consultes populars de veïns en aquesta matèria, complint els requisits que exigeix l’article 71 de la Llei reguladora de les bases de règim local. Paraules clau: Tribunal Suprem; tribunals superiors de justícia; jurisprudència; principi d’autonomia local.The administrative section of the Supreme Court and the Superior Courts of Justice of Autonomous Communities are the interpreters of the local legal system. The distribution of competences between them depends on whether the claim is based on federal or state law. However, the Supreme Court has a superior position when interprets the fundamental concepts and the basis of the local legal system. This position could be inferred from its case law related to the configuration of the normative power of local entities, the status of local representatives and the scope of the competences that local entities have. The Supreme Court recognizes, extensively, local autonomy as an institutional guarantee and, therefore, it considers that local entities have capacity to decide in the area of town planning. In this regard, local entities are able to celebrate local referendums in this area in compliance with the requirements established in section 71 of Law on the Basis of Local System. Keywords: Supreme Court; Superior Courts of Justice of Autonomous Communities; case law; local autonomy.
URI: http://hdl.handle.net/10873/1017
Fecha: 2011


Ficheros en el ítem

Ficheros Tamaño Formato Ver
qdl26_c_12_bandres.pdf 153.7Kb PDF Thumbnail

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro completo del ítem

Buscar en DSpace


Búsqueda avanzada

Listar

Mi cuenta

Ir a Arriba