Aspectes orgànics del recurs especial en matèria de contractació pública a les comunitats autònomes

Mostrar el registro completo del ítem

Título: Aspectes orgànics del recurs especial en matèria de contractació pública a les comunitats autònomes
Autor: Bernal Blay, Miguel Ángel
Resumen: La necessitat d’adaptar el sistema de recursos en matèria de contractació pública previst en la Llei 30/20007 de contractes del sector públic al Dret de la Unió Europea, ha portat a afrontar la qüestió de l’atribució de la competència per al seu coneixement i resolució. La solució adoptada ha estat la creació d’un òrgan administratiu “central”, habilitant les comunitats autònomes per a la creació dels seus propis òrgans, que coneixeran dels recursos contractuals plantejats en els seus respectius àmbits territorials. De moment, només tres comunitats autònomes han creat aquests òrgans, encara que altres tenen projectes o han autoritzat la seva creació. Aquest article dóna compte de la manera com s’han configurat fins ara aquests òrgans, analitzant com les característiques dels mateixos garanteixen la seva independència per a la resolució dels recursos en matèria de contractació pública. Paraules clau: contractació pública; recurs especial en matèria de contractació pública; òrgans competents per a la resolució dels recursos especials en matèria de contractació pública.The need to adapt the system of administrative appeals in the field of public contracts established in Act 30/2007 to European Union Law brings the question of the competence for its resolution. The solution adopted is the articulation of a “centralized” administrative body and, at the same time, allowing the Autonomous Communities to create their own bodies that will decide the appeals falling under the area of their competence. Until now, only three Autonomous Communities have created these bodies, but other ones have already presented several projects or have authorized their creation. This article describes how these bodies have been articulated: it analyzes how their design guarantees their independence in order to decide the appeals in the field of public contracts. Keywords: public contracts; public contracts review procedures; administrative appeals bodies.
URI: http://hdl.handle.net/10873/1011
Fecha: 2011


Ficheros en el ítem

Ficheros Tamaño Formato Ver
qdl26_c_04_bernal.pdf 176.5Kb PDF Thumbnail

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro completo del ítem

Buscar en DSpace


Búsqueda avanzada

Listar

Mi cuenta

Ir a Arriba